ĐỊNH HƯỚNG SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG, CUNG ỨNG DỊCH VỤ

Đánh giá chính sách hiện hành.

 • Việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử do các doanh nghiệp lựa chọn theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC đã đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Hiện nay trên phạm vi cả  nước đã có 656 Doanh nghiệp thực hiện hóa đơn điện tử với số lượng hóa đơn điện tử đã sử dụng khoảng 277,98 triệu hoá đơn trong năm 2016.
 • Việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế theo Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính góp phần giảm  thời gian, chi phí về hoá đơn cho doanh nghiệp, và góp  phần hạn chế các hành vi gian lận về hoá đơn.
 • Mục đích sử dụng hóa đơn điện tử tạo hành lang pháp lý cho việc áp dụng rộng rãi phổ biến hoá đơn điện tử, đáp ứng triển khai thủ tục hành chính điện tử, đáp ưng yêu cầu của cải cách hành chính, cải cách thủ tục quản lý  thuế, trong đó có thủ tục về quản lý, sử dụng hoá  đơn,rộng rãi phổ biến hoá đơn điện tử
 • Tạo cơ sở pháp lý thống nhất và đồng bộ áp dụng trong nền kinh tế và khắc phục những hạn chế, bất cập của Nghị  định số 51 về hoá đơn hiện hành.

Tham khảo: Công tác kế toán

Định hương sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

 • Hình thức hóa đơn gồm 2 hình thức: Hóa đơn điện tử và Hóa đơn giấy
 • Đơn vị đủ điều kiện đáp ứng sử dụng hóa đơn điện tử không có mã xác thực của cơ quan thuế thì khởi tạo hóa đơn điện tử không có mã xác thực của cơ quan thuế
 • Tổ chức cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng sử dụng dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thì khởi tạo hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.
 • Tô chức thuộc một số trường hợp đặc thù không thể sử dụng hóa đơn điện tử thì sử dụng hóa đơn giấy dưới hình thực là đặt in hoặc tự in
 • Cục Thuế đặt in, tự in hóa đơn để cấp, bán cho các tổ chức, cá nhân theo quy định

Xuất hóa đơn khi bán hàng hóa cung ứng dịch vụ

– Khi bán hàng hóa dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn giấy, trừ trường hợp người  mua yêu cầu nhận hóa đơn

– Đối với hóa đơn điện tử thì người bán phải lập hóa đơn giao cho người mua, không phân biệt giá trị hàng hóa trên hay dưới 200.000 đồng

– Tổ chức, cá nhân kinh doanh chỉ sử dụng một hình thức hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ (nội dung  này khác so với quy định hiện hành là một doanh nghiệp có thể sử dụng đồng thời nhiều hình thức hóa đơn tại một thời điểm).

Đơn vị thực hiện khởi tạo, lập hóa đơn điện tử thông qua hệ thống  phần mềm lập hóa đơn điện tử của đơn vị phải đáp ứng các quy định sau:

Xem thêm: http://ngheketoan.com.vn/

– Là  doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan thuế .

– Có phương tiện điện tử đáp ứng yêu cầu tra cứu của người  mua và bảo đảm việc truyền dữ liệu hóa đơn đồng thời đến người mua và cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính

– Thực hiện lưu trữ dữ liệu hóa đơn theo quy định của pháp luật

– Doanh nghiệp không thuộc một trong các đối tượng  sau:

 1. a) Doanh nghiệp rủi ro cao về thuế;
 2. b) Bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng;
 3. c) Thuộc đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế

Đơn vị sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế gồm:

– Doanh nghiệp đã sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế  theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

– Doanh nghiệp,tổ chức kinh doanh mới thành lập kể từ ngày nghị định có hiệu lực thi  hành không sử dụng hóa đơn điện tử của Doanh nghiệp hoặc không mua hóa đơn của cơ quan thuế.

– Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh sử dụng hóa đơn giấy trước ngày nghị định có hiệu lực (gồm các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đang mua hóa đơn của cơ quan thuế, đang sử dụng hóa đơn đặt in hoặc tự in) thực hiện chuyển đổi trong thời gian 12 tháng kể từ ngày nghị định có hiệu lực thi hành nếu đủ điều kiện thì áp dụng hóa đơn điện tử không có mã xác thực.

– Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng hoạt động kinh doanh cần có hóa đơn, Doanh nghiệp sau khi  đã giải thể, phá sản, đã quyết toán  thuế, đã đóng MST phát sinh thanh lý tài sản cần có hóa đơn để giao cho người mua sử dụng hóa đơn điện tử có  mã cấp lẻ của cơ quan thuế.

– Hộ cá nhân kinh doanh thực hiện chế độ kế toán theo lộ trình 5 năm; nếu nộp thuế  theo phương pháp khoán, không áp dụng chế độ kế toán, không dùng  nhiều hóa đơn

– Cá nhân  không kinh doanh nhưng bán hàng hóa, dịch vụ

– Cá nhân kinh doanh khai  thuế theo từng lần phát sinh thì sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế cấp lẻ trong thời gian 12 tháng kể từ ngày nghị định có hiệu  lực

– Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thành lập trong vòng 12 tháng phải chuyển đổi sang hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế miễn phí đối với:

 1. a) Hộ, cá nhân kinh doanh;
 2. b) Doanh nghiệp siêu nhỏ;
 3. c) Doanh nghiệp nhỏ ở địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn
 4. d) Doanh nghiệp mới thành lập kể từ ngày nghị định có hiệu lực thi hành cơ quan thuế cung cấp hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế miễn phí trong thời gian 12 tháng.