EVNHANOI ủng hộ hơn 1,5 tỉ đồng vì đồng bào miền Trung

Đặc bặt, trong suốt hai ngày 26-27/10/2016, Đoàn công tác cụm từ Tổng công ty Điện sức TP Hà Nội nhỉ tổ chức đi thăm, giao tận tay gần 800 suất quà cho bà con quần chúng. # và cạc em học đâm trên địa bàn hai xã Hương Xuân, Hương Trà cụm từ huyện Hương Khê, thức giấc Hà Tĩnh.

Đến nay, mặc dầu cơn lũ nhỉ đi qua hơn 10 ngày mà đời mạngng bà con khó khăn đã chồng chất khi lỡ qua sự cố môi dài bể, lại thêm lũ lụt khiến quần chúng. # cạc thức giấc xứ Trung chết nhà, chết tài sản. Khi Tết sắp gần áp đời mạngng cụm từ bà con sẽ đương giàu khó khăn hơn.

Nhằm hùn phần san sẻ những thiệt hại, chết đuối to lớn đấy, đồng thì phát huy ý thức “Tương cơ thể, tương ái, lá hiền bọc lá rách”, toàn thể cán bộ công nhân hòn EVNHANOI nhỉ tình nguyện đấyng hùn ủng hộ đồng bào mỗi đơn người tối thiểu đơn ngày lương bổng. Ngoài ra, đương có sự đấyng hùn, ủng hộ phẳng tiền mặt, hiện vật đồng tổng giá trị mạng tiền thu đặt qua hai đợt là trên 1,5 tỉ đồng.

Trong hai ngày 26-27/10/2016, Đoàn công tác cụm từ Tổng công ty Điện sức TP Hà Nội nhỉ tổ chức đi thăm, trực tiếp giao cho 260 suất quà trị giá gần 30 triệu đồng cho cạc em học đâm dài tiểu học Hương Đô – xã Hương Trà và giao hơn 500 suất quà bao gồm tiền mặt và cạc nhu yếu phẩm cấp thiết như gạo, mỳ tôm, nác nhẵn, áo xống…cho bà con quần chúng. # trên địa bàn hai xã Hương Xuân, Hương Trà cụm từ huyện Hương Khê – đơn trong suốt những chấm chịu thiệt hại nặng nề nhất cụm từ thức giấc Hà Tĩnh.

Những hoạt động kể trên chẳng chỉ là truyền thống, đơn vẻ văn hóa EVNHANOI mà đương biểu hiện bổn phận cụm từ ngành điện đồng cọng đồng, tầng lớp. Đó là sự sẻ cứt, quan lại bụng, đồng cam kết khoẻ mã sẽ liền đồng hành ta đồng người dân trong suốt chừng giây lát, lắng nhai đặt phát triển. Khi thương giao đi, là niềm tin đương mãi.

Tag :đồng bào xứ Trung, đấyng hùn ủng hộ, EVNHANOI